Kontakt

+48 34 363 34 95

Zapraszamy pon.-pt. 8.00-16.00

kontakt@plastigo.pro

ul. Bór 77/81
42-202 Częstochowa

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin Platformy internetowej https://plastigo .pro/

§ 1 Zasady ogólne oraz definicje

 1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania z Platformy https://plastigo.pro/, a także warunki, na jakich świadczone są usługi drogą elektroniczną. Precyzuje prawa oraz obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 2. Wszystkie umowy sprzedaży Produktów zawierane przez Platformę https://plastigo.pro/ podlegają niniejszemu Regulaminowi.
 3. Regulamin jest obowiązujący dla wszystkich transakcji handlowych (umów sprzedaży) dotyczących Produktów dokonywanych za pośrednictwem Platformy https://plastigo.pro/.
 4. Korzystanie z Platformy https://plastigo.pro/ przez Klienta Indywidualnego i Przedsiębiorcę jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.
 5. W relacjach ze Sprzedawcą nie stosuje się standardowych warunków umów czy regulaminów przygotowanych przez Klienta Indywidualnego i Przedsiębiorcę.
 6. Produkty umieszczone na Platformie https://plastigo.pro/ nie są ofertą, a jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie Formularza Zamówienia przez Klienta nie skutkuje automatycznym zawarciem Umowy. Zawarcie Umowy następuje po potwierdzeniu dostępności Produktu przez Sprzedawcę. Automatyczne potwierdzenie statusu zamówienia (status: złożone) w systemie Platformy to jedynie informacja o zarejestrowanej treści zamówienia.
 7. Ceny jednostkowe Produktów wystawionych do sprzedaży na Platformie uwzględniają stawkę podatku VAT.
 8. Słowniczek pojęć:
  • Regulamin: Dokument określający zasady korzystania z Platformy https://plastigo.pro/.
  • Platforma albo Platforma https://plastigo.pro/: Serwis internetowy prowadzący sprzedaż Produktów, oferowanych przez Sprzedawcę pod adresem https://plastigo.pro/.
  • Sprzedawca: Asten Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 77/81, NIP 573-281-47-33, REGON 241769047, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000368627, o kapitale zakładowym 12.000.000 zł.
  • Klient Indywidualny: osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów od Sprzedawcy przy wykorzystaniu platformy http://plastigo.pro/ dla celów prywatnych lub niezwiązanych bezpośrednio ani zawodowo z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Przedsiębiorca: osoba fizyczna, spółka cywilna, która nabywa od Sprzedawcy Produkty, przy wykorzystaniu platformy http://plastigo.pro/, zawodowo, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz spółka prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), która nabywa od Sprzedawcy Produkty przy wykorzystaniu platformy http://plastigo.pro/.
  • Produkt: artykuł dostępny do zakupu na Platformie https://plastigo.pro/.
  • Umowa: kontrakt zawarty na odległość między Sprzedawcą a Klientem Indywidualnym oraz między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który dotyczy zakupu Produktu i wynika ze złożonego przez niego Zamówienia na Platformie.
  • Zamówienie: dyrektywa zakupu i dostawy Produktów skierowana do Sprzedawcy, wynikająca z wypełnionego przez Klienta Indywidualnego oraz Przedsiębiorcę Formularza Zamówienia na Platformie.
  • Formularz Zamówienia: narzędzie elektroniczne dostępne na Platformie https://plastigo.pro/, umożliwiające Klientowi Indywidualnemu oraz Przedsiębiorcy składanie ofert zakupu Produktu.
  • Dzień roboczy: każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Kanał komunikacji: elektroniczny środek porozumiewania się na odległość, wymiany informacji między Sprzedawcą a Klientem Indywidualnym oraz między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą podczas korzystania z Platformy, w tym między innymi e-mail.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Klient Indywidualny w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji na Platformie https://plastigo.pro/ za pomocą formularza, podając login, adres e-mail, hasło oraz szczegółowe dane osobowe.
 2. Przedsiębiorca w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji na Platformie https://plastigo.pro/ za pomocą formularza, podając login, adres e-mail, hasło oraz szczegółowe dane związane z formą prowadzonej działalności gospodarczej, umożliwiające weryfikację , takie : REGON, NIP, KRS.
 3. Hasło podawane przy logowaniu na Platformie https://plastigo.pro/ musi składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 4. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 5. W przypadku Klienta Indywidualnego rejestracja nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia na Platformie https://plastigo.pro/.
 6. W przypadku Przedsiębiorcy rejestracja na Platformie https://plastigo.pro/ jest obowiązkowa i jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia na Platformie https://plastigo.pro/.
 7. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca podczas rejestracji zobowiązują się do podania prawdziwych danych.
 8. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca przez akceptację regulaminu składają oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Platformy;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 9. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca nie mogą przekazywać hasła dostępu do Konta Klienta osobom trzecim.
 10. Podczas rejestracji na Platformie https://plastigo.pro/ i zakładania konta, Klient Indywidualny i Przedsiębiorca deklaruje i potwierdza, że posiada odpowiednie uprawnienia do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Ponosi też pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych lub fałszywych informacji podczas rejestracji oraz za działania osób korzystających z jego konta, niezależnie od tego, czy są one zgodne z Regulaminem, co potwierdza akceptując niniejszy Regulamin.
 11. Po dokonaniu rejestracji Klient Indywidualny i Przedsiębiorca otrzymuje na podany adres e-mail link aktywacyjny rejestracji.
 12. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 13. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca ma pełne prawo zarządzania kontem na Platformie, w tym tworzenia kilku subkont dla pracowników. Klient zobowiązany jest do aktualizowania informacji na koncie oraz dbania o poufność danych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 14. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca zarejestrowany do Konta Klienta ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach;
  • zamówienia Produktu;
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • sprawdzenia swojego zamówienia.

§3 Proces składania zamówienia

 1. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca ma możliwość składania zamówień przez Formularz Zamówienia nieprzerwanie, całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie wybranych Produktów oraz ich ilości.
 3. Koszt dostawy wszystkich zamówień pokrywa Klient Indywidualny i Przedsiębiorca.
 4. Potwierdzenie złożonego Formularza Zamówienia jest procesem automatycznym.
 5. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca akceptuje fakt, że ze względu na ewentualny brak dostępności wybranego Produktu, Sprzedawca może zrealizować Zamówienie tylko w części. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o tym Klienta Indywidualnego i Przedsiębiorcę przed planowaną datą dostawy.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładny i pełny opis produktów na Platformie. W przypadkach, w których wybrane opisy będą niekompletne lub nieprecyzyjne, błędne informacje zostaną jak najszybciej skorygowane na Platformie.

§4 Płatność za zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia na Platformie https://plastigo.pro/ różne sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy.
 2. Klient Indywidualny dokonuje płatności za zamówienie wyłącznie w formie 100 % przedpłaty, na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Przedsiębiorca, co do zasady dokonuje płatności za zamówienie w formie 100% przedpłaty. W przypadkach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą Przedsiębiorca ma możliwość wyboru odroczonego terminu płatności.
 4. W trakcie rejestracji Przedsiębiorcy na Platformie https://plastigo.pro/, Sprzedawca może przyznać kredyt handlowy na zakupy Produktów za pośrednictwem Platformy. Wysokość tego kredytu zależeć będzie głównie od kredytu handlowego przyznanego wcześniej danemu Przedsiębiorcy przez Sprzedawcę za pośrednictwem innych niż Platforma https://plastigo.pro/ kanałów dystrybucji.
 5. Sprzedawca ma prawo zmieniać wysokość kredytu handlowego przyznanego Przedsiębiorcy na Platformie https://plastigo.pro/, o czym każdorazowo Przedsiębiorca będzie poinformowany za pośrednictwem kanału komunikacji, zwyczajowo stosowanego przy podjętej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą współpracy.
 6. Jeżeli Przedsiębiorca złoży na Platformie https://plastigo.pro/ jedno lub więcej zamówień o wartości przekraczającej przyznany przez Sprzedawcę kredyt kupiecki, realizacja tych zamówień będzie miała miejsce zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ale tylko do wysokości przyznanego kredytu. Część lub całość zamówienia przekraczająca limit kredytu zostanie sfinalizowana na podstawie odrębnej faktury VAT, wymagającej przedpłaty. Sprzedawca będzie miał prawo odstąpić od realizacji zamówień oraz odmówić wydania produktów, jeśli Przedsiębiorca przekroczy przyznany mu limit kredytu lub jeśli opóźnienie w płatności za zobowiązania wyniesie ponad 10 dni.
 7. Jeżeli nie zostało to określone inaczej, termin płatności faktury VAT wynosi 7 dni od jej wystawienia. Doręczenie Przedsiębiorcy dokumentu rozliczeniowego (faktury VAT – zawierającej stosowny zapis co do sposobu i czasu zapłaty) jest wezwaniem go do spełnienia świadczenia pieniężnego w świetle prawa cywilnego.
 8. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu pełnej zapłaty za zamówienie oraz zapłaty ewentualnych odsetek za opóźnienie.
 9. Przedsiębiorca nie ma prawa do potrącania swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedawcy bez jego pisemnej zgody.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Klient Indywidualny i Przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia.
 2. Termin dostawy podany na Platformie, dotyczący całości lub części danego Zamówienia, jest przybliżony i może różnić się o +/- dwa dni robocze, chyba że Sprzedawca wyraźnie określił dokładny termin realizacji jako obowiązujący.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia w następujących sytuacjach:
  • jeżeli realizacja dostawy jest niemożliwa lub utrudniona z przyczyn leżących po stronie Klienta Indywidualnego, albo Przedsiębiorcy;
  • gdy Klient Indywidualny nie dokona zapłaty za zamówione Produkty w formie 100% przedpłaty;
  • gdy Przedsiębiorca, który nie ma przyznanego kredytu handlowego, nie dokona zapłaty za zamówione Produkty w formie 100% przedpłaty;
  • gdy Przedsiębiorca na wezwanie Sprzedawcy, nie dokona w odpowiednim terminie wpłaty zaliczki albo zadatku, lub nie dostarczy właściwych środków zabezpieczających płatność przed realizacją dostawy;
  • w przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, przewidywany termin realizacji Zamówienia zostałby przedłużony o co najmniej 7 dni.
 4. O ile nie zostało wyraźnie ustalone inaczej, koszty oraz ryzyko związane z wysyłką, transportem i ubezpieczeniem produktów obciążają Klienta Indywidualnego i Przedsiębiorcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca powinien zgłaszać wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia do firmy spedycyjnej.
 5. Podczas odbioru zamówienia Klient Indywidualny i Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia stanu, ilości i jakości dostarczonych produktów. Wszelkie nieścisłości, braki lub wady muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy elektronicznie przez odpowiedni kanał komunikacji na adres e-mail: kontakt@plastigo.pro. Nieścisłości i braki dotyczące stanu lub ilości produktów muszą zostać zgłoszone w ciągu 3 dni od daty odbioru zamówienia, w przeciwnym razie uznane zostaną za nieistniejące.
 6. Jeśli Klient Indywidualny i Przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązków określonych w Regulaminie, w szczególności dotyczących warunków odbioru lub płatności, Sprzedawca ma prawo, według własnego uznania, do:
  • wstrzymania realizacji dalszych dostaw,
  • wypowiedzenia umowy,
  • żądania odszkodowania,
  • naliczenia kary umownej,
  • lub naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeśli przyczyną są osoby trzecie. Dotyczy to zwłaszcza operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łącz telekomunikacyjnych, dostawców usług e-commerce niezbędnych do funkcjonowania Platformy oraz dostawców energii elektrycznej.
 8. Sprzedawca ma prawo do przerw lub zakłóceń w dostarczaniu usług online i dostępie do strony internetowej Platformy z przyczyn takich jak:
  • modyfikacje, aktualizacje lub konserwacja systemów teleinformatycznych lub oprogramowania Sprzedawcy;
  • siła wyższa, czyli nieprzewidziane okoliczności, których nie można było uniknąć ani im zapobiec oraz działania osób trzecich, które są niezależne od Sprzedawcy.
 9. W odniesieniu do transakcji handlowych realizowanych za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca oraz Klient Indywidualny i Przedsiębiorca wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona jedynie do wad, które powstały na skutek błędów w produkcji lub wadliwych materiałów przez okres 12 miesięcy od daty odbioru zamówienia. Wszelkie koszty związane z demontażem, ponownym montażem i przesyłką produktów do Sprzedawcy pokrywa Klient. Jeśli reklamacja zostanie uznana, dostawa zastępczego produktu będzie dokonywana na koszt Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy w odniesieniu do dostarczonego produktu lub strat poniesionych przez Klienta w związku z użytkowaniem tego produktu jest ograniczona do wartości pierwotnej ceny zakupu reklamowanego produktu.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient Indywidualny, który zawarł Umowę za pośrednictwem Platformy, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Platformie https://plastigo.pro/.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://plastigo.pro/ przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Klient Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta Indywidualnego, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Klienta Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Klienta Indywidualnego do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta Indywidualnego dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient Indywidualny ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu za pośrednictwem podmiotu zajmującego się zawodowo transportem.
 8. Jeżeli Klient Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy koszty odesłania Produktu/ów do Sprzedawcy ponosi Klient Indywidualny.
 10. Klient Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Indywidualny, chyba że Klient Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi Indywidualnemu w odniesieniu do Umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7 Bezpieczeństwo i poufność transakcji

 1. Informacje Poufne. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Regulaminu są informacje dotyczące i związane z korzystaniem przez Klienta Indywidualnego i Przedsiębiorcę z Platformy tj. w szczególności zawarte w Umowie, Zamówieniu oraz Formularzu Zamówienia dane techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, które zostały przesłane przez Kanał komunikacji i oznaczone jako poufne. W braku oznaczenia danej informacji jako poufnej przyjmuje się, iż Informacjami Poufnymi są cenniki, wysokości przyznanych rabatów, wartość kredytu kupieckiego, wartości Zamówienia, dane Konta Klienta: imię, nazwisko, nazwa, adres email, stanowisko, numer telefonu, historia zamówień, informacje o zaległościach płatniczych, a których ujawnienie lub wykorzystanie w sposób sprzeczny z zapisami niniejszego Regulaminu narusza lub może naruszać interes Sprzedawcy lub wyrządzić lub narazić Sprzedawcę na szkodę.
 2. Informacjami poufnymi nie są w szczególności:
  • informacje podane do publicznej wiadomości w sposób inny niż na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, które miały miejsce przed rejestracją Klienta Indywidualnego i Przedsiębiorcy na Platformie https://plastigo.pro/;
  • informacje, ujawnione przez Klienta Indywidualnego, Przedsiębiorcę lub Sprzedawcę w wyniku wykonania wynikających z przepisów ustawowych obowiązków lub w wyniku wykonania orzeczenia wydanego przez właściwy sąd, decyzji lub innego aktu administracji publicznej, pod warunkiem niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony o powstaniu takiego obowiązku oraz o treści ujawnienia;
  • informacje, co do których Klient Indywidualny, Przedsiębiorca lub Sprzedawca na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraził zgodę na ich ujawnienie.
 3. Ochrona Informacji Poufnych. Określa, jak Klient Indywidualny, Przedsiębiorca i jego personel powinni traktować informacje poufne, w tym zakazy dotyczące kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania oraz ujawniania tych informacji, w szczególności zabronione jest:
  • kopiowanie, wykonywanie odpisów, wypisów, wyciągów, fotografii, fotokopii czy jakiekolwiek utrwalanie czy powielanie całości lub części Informacji Poufnych;
  • przekazywanie Informacji Poufnych, źródła ich pochodzenia, zarówno w całości jak i w części do wiadomości publicznej w żaden sposób;
  • wykorzystywanie Informacji Poufnych do innych celów, niż tych wynikających z procesu prawidłowej realizacji celów Sprzedawcy, Klienta Indywidualnego oraz Przedsiębiorcy, które zostały opisane w Regulaminie;
  • ujawnianie Informacji Poufnych, źródła ich pochodzenia, zarówno w całości jak i w części osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej zgody na ujawnienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ograniczenie obiegu Informacji Poufnych. Podmioty zgadzają się na ograniczenie dostępu do informacji poufnych wewnątrz ich organizacji, z wyjątkiem informacji niezbędnych do prawidłowej współpracy w ramach korzystania z Platformy. Zobowiązują się również informować przedstawicieli, pracowników i doradców o obowiązkach wynikających z Regulaminu.
 5. Czas obowiązywania. Zakres ochrony informacji poufnych obowiązuje Klienta od momentu rejestracji na Platformie przez cały czas korzystania z niej oraz przez 12 miesięcy po zakończeniu współpracy. 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: spółka pod firmą Asten Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Bór 77/81, NIP 573-281-47-33, REGON 241769047, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368627, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000.000 zł., adres e-mail: rodo@plastigo.pro.
 2. Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klient Indywidualny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru identyfikacji podatkowej, nr PESEL, numeru rachunku bankowego, danych finansowych.
 3. Powyższe dane będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. przygotowania oferty,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • marketingu bezpośredniego własnych produktów czy usług,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zapewnienia bezpieczeństwa
 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Osoba ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ich przenoszenia. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, w tym o przysługujących prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się w dokumencie: "Polityka Bezpieczeństwa Informacji" w Asten Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
 5. W celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Klient Indywidualny w ramach korzystania z Platformy https://plastigo.pro/ powierza Sprzedawcy do przetwarzania dane osobowe wskazane powyżej i Sprzedawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszym Regulaminem (powierzenie przetwarzania danych osobowych).
 6. Przekazane dane będą przechowywane bezterminowo. 

§ 9 Faktury

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o podatku VAT.
 2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portale Document Format).
 4. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie im faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem podanego adresu e-mail przez Sprzedawcę, tj. kontakt@plastigo.pro.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem wskazanej przez Klienta Indywidualnego i Przedsiębiorcę poczty elektronicznej.
 6. Klient Indywidualny i Przedsiębiorca jest uprawniony do wycofania akceptacji w formie pisemnej przesłanej na w/w adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następnego po dniu, w którym został powiadomiony przez odbiorcę faktury o cofnięciu akceptacji.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli któreś z postanowień tego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność reszty postanowień. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane w Regulaminie, będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy. Sprzedawca, Klient Indywidualny i Przedsiębiorca jednoznacznie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści. Ponadto, Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek okoliczności niezależnych od niego, takich jak działania osób trzecich, siłę wyższą czy czynniki środowiskowe przekraczające wartości dopuszczalne podane w dokumentacji technicznej Produktów.
 3. Zmiana Regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian, Klient Indywidualny i Przedsiębiorca będzie o nich informowany drogą elektroniczną, a informacja ta będzie zawierała zestawienie wprowadzonych zmian.
 4. Rozstrzyganie sporów. Jeśli między Sprzedawcą a Klientem Indywidualnym oraz między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą dojdzie do sporu, będzie on rozstrzygany przez polski sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy, a prawo polskie będzie miało zastosowanie w tych postępowaniach.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2023 roku.

Częstochowa, dnia 07.11.2023 roku.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta